Regulamin Serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU www.WolnyChocianow.pl

  

Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą serwisu internetowego WolnyChocianow.pl jest Stowarzyszenie Wolne Państwo (Obrońcy Prawdy), Prezes: Sławomir Tomczak vel Bazyl. Chocianów – POLSKA.
 2. Portal WolnyChocianow.pl jest serwisem informacyjnym, jest serwisem prywatnym, zawierającym indywidualne, subiektywne komentarze, analizy, oraz opinie w wersji tekstowej, audio, wideo, zdjęć, infografiki, rysunków.
 3. Portal jest także miejscem wymiany opinii i informacji pomiędzy użytkownikami (forum ).
 4. Wszelkie prawa do wydawanego przez Wydawcę serwisu internetowego zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z Wydawcą – są udostępniane na stronach serwisów internetowych Wydawcy.
 5. Cały serwis jak i jego fragmenty oraz szata graficzna podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo autorskie i o prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych, ustawy 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz innym przepisom prawa polskiego i międzynarodowego.

 

  Słowniczek

 1. Użytkownik – osoba korzystająca z całości lub tylko z części serwisu internetowego należącego do Wydawcy;
 2. Materiał – wszelkie treści tekstowe, wideo, audio, zdjęcia, graficzne publikowane w Serwisie przez Wydawcę;
 3. Serwis – cały portal lub element składowy (zakładka serwisu) serwisu internetowego (portalu);
 4. Serwis internetowy – każdy serwis internetowy należący do Wydawcy;
 5. Portal – ilekroć w Regulaminie użyty jest termin serwis internetowy należy rozumieć przez to także portal internetowy (portal);
 6. Administrator – osoba lub osoby, które w imieniu i na rzecz Wydawcy na bieżąco zarządzają treściami publikowanymi na portalu;
 7. Treści publikowane – materiały oraz komentarze na forum publikowane lub umieszczane na portalu.

 

  Zasady korzystania z Portalu

1.Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.

2. Korzystanie z Materiałów lub ich części opublikowanych na Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do Materiałów lub baz danych w nich zawartych.

3.Użytkownik ma prawo do korzystania z Materiałów w ramach dozwolonego użytku opisanego w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w innych przepisach.

4. Użytkownik nie może w szczególności:

a. zwielokrotniać materiałów i umieszczać ich w innych serwisach internetowych lub udostępniać osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza użytkiem dozwolonym przewidzianym prawem;

b. umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;

c. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

d. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

5. Użytkownik ma prawo do zamieszczania odnośników (aktywny link), prowadzących do Materiałów opublikowanych na Portalu, na kontach portali społecznościowych, innych stronach internetowych, portalach pod warunkiem podania źródła. Zabrania się zamieszczania odnośników na stronach internetowych naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

  

Zasady korzystania z forum internetowego (jeszcze nie działa forum)

 1. Użytkownik ma prawo do swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi o treściach zawartych w Materiale na forum internetowym dostępnym w Serwisie.
 2. Dostęp do forum może wymagać zalogowania i podania hasła.
 3. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii publikowanych na forum ponosi wyłącznie Użytkownik.
 4. Opinie na forum nie mogą być sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego. Zwłaszcza niedopuszczalne są opinie, które:a. naruszają prawa osób trzecich;b. są wulgarne lub nieprzyzwoite;

  c. nakłaniają do przemocy, nienawiści rasowej, religijnej, płciowej lub w inny sposób są naganne i rażące;

  d. są reklamą.

 5. W przypadku wypowiedzi opisanych w ust. 4 Administrator ma prawo do ich usunięcia. W przypadku nagminnego, rażącego postępowania przez Użytkownika Administrator może zablokować na stałe jego dostęp do forum.
 6. Administrator w wyjątkowych sytuacjach i z ważnych powodów może wyłączyć możliwość komentowania treści zawartych w Materiale.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 2. W razie wątpliwości co do zasad korzystania z Portalu skontaktuj się z Wydawcą: l.sote@wp.pl.